แผนศูนย์กลางผลิต EV สะดุด ยื้อชง ครม. หนุนตั้งโรงงานแบตเตอรี่ รถไฟฟ้า EV 09 พฤษภาคม 2566   76 แท็ก : ยานยนต์ไฟฟ้า

คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ประชุมเมื่อวันที่ 2 ก.พ.2566 เห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นมาตรการที่ครอบคลุมทั้งการลดภาษีสรรพสามิตและการสนับสนุนเงินให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการบอร์ดอีวี ได้จัดทำร่างหนังสือเพื่อเสนอนายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และประธานบอร์ดอีวี เพื่อส่งมติบอร์ดอีวีให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี บรรจุวาระให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยร่างหนังสือดังกล่าวส่งถึงนายสุพัฒนพงษ์ เพื่อเสนอ ครม.ภายในเดือน มี.ค.2566 ก่อนจะยุบสภา แต่นายสุพัฒนพงษ์ มีการนำเรื่องออกจาก ครม.ทำให้ไม่มีการพิจารณาจนกระทั่งยุบสภา

แหล่งข่าวจากบอร์ดอีวี กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสรรพสามิตจาก 8% ลดเหลือ 1% รวมทั้งมีมาตรการที่สำคัญคือ เงินสนับสนุนสำหรับการผลิตแบตเตอรี่นระดับ Cell Production ตามกำลังการผลิตสูงสุดและพลังงานจำเพาะโดยน้ำหนักของแบตเตอรี่ โดยกำหนดวงเงินงบประมาณไม่เกิน 24,000 ล้านบาท 

การสนับสนุนเงินดังกล่าวให้บนหลักการ “First Come-First Seve” เพื่อจูงใจให้ผู้ขอรับสิทธิเร่งดำเนินการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศโดยเร็ว สำหรับการผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบตแตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า แบ่งเป็นประเภท 3 แบตเตอรี่

กรุงเทพธุรกิจ : https://www.bangkokbiznews.com/business/1067166


ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน