พลังงานสะอาด ลดโลกร้อนยั่งยืน พลังงาน 06 กรกฎาคม 2566   2,502 แท็ก : พลังงานสะอาด

ปัจจุบันแนวโน้มมีการนำพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์นำมาใช้เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากค่าไฟที่แพงขึ้นจากปัจจัยต่างๆ เพราะเป็นพลังงานที่สร้างจากธรรมชาติที่สะอาด และเข้าถึงได้ง่าย เห็นได้จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่หลายรายมีการติดโซลาร์เซลล์มากับตัวบ้านด้วยให้กับผู้ซื้อ ผู้ประกอบการหลายรายมีนวัตกรรมออกแบบ โซลาร์เซลล์ให้ติดตั้งบนพื้นหลังคาอย่างสวยงาม ใช้แอปพลิเคชันติดตามการปล่อยคาร์บอน หรือการจัดการพลังงานในบ้านให้มีประสิทธิภาพ คาดว่าในอนาคตบ้านในประเทศไทยจะมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้น นอกจากเป็นการประหยัดพลังงานแล้วยังช่วยลดโลกร้อนได้อีก

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ เคยวิเคราะห์ข้อมูลขององค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA) ไว้ว่าการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อแทนที่ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั่วโลก และมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากนโยบาย net zero ของประเทศต่าง ๆ โดยข้อมูลขององค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA) ระบุว่าในช่วงปี 2011 ถึง 2020 กำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเชื้อเพลิงต่าง ๆ (ที่ไม่รวมพลังงานน้ำและระบบ off-grid) ขยายตัวถึงปีละ 17% 

กำลังการผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยี solar photovoltaic (solar PV) มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราที่สูงถึงปีละ 29 % ขณะที่พลังงานลมขยายตัวที่ 14 % ต่อปี ทำให้ ณ ปี 2020 โลกมีกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมอยู่ที่ราว 1,600 GW ซึ่งเทียบเท่า 53 เท่าของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของไทย โดยกว่า 90 % เป็นกำลังการผลิตจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ (46% ของกำลังการผลิตติดตั้งสะสม ณ ปี 2020) และลม (45%) และที่เหลือเป็นพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ เช่น พลังงานหมุนเวียนที่ต้องการการเผาไหม้อย่างเชื้อเพลิงชีวมวลและชีวภาพ (8%) และพลังงานความร้อนใต้พิภพ (1%) มูลค่าเงินลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นปีละราว 3.7% 


กรุงเทพธุรกิจ :https://www.bangkokbiznews.com/environment/1077084

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน