ไม่ใช่แค่วาระแห่งชาติ สิ่งแวดล้อม 04 เมษายน 2566   61 แท็ก : มลพิษ

การแก้ปัญหาต้องวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปัญหาหมอกควันไม่ได้เกิดจากการเผาป่าหรือไฟป่าในช่วงนี้เท่านั้น แต่ PM 2.5 และหมอกควันมาจากทั้งภายในครัวเรือน และนอกครัวเรือน การใช้พลังงาน การปล่อยของเสียจากภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การเกษตร และการกำจัดของเสีย รวมทั้งฝุ่นละอองตามธรรมชาติ

เรามักจะมุ่งไปที่ปัญหา การเผา ของภาคการเกษตรหรือแม้แต่ไฟไหม้ป่าตามธรรมชาติและฤดูกาลและผลักภาระเป็นความผิดของบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตดังกล่าว โดยไม่ได้ดูว่า ต้นกำเนิดเป็นอย่างไร วิธีการถูกต้องหรือไม่ ใครเป็นคนดูแลและควรมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแค่ไหน ภาครัฐจะควบคุมอย่างไรเครื่องมือมีเพียงพอหรือไม่ ต้องยอมรับว่า ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศคือเกษตรกร ภาคการเกษตรยังเป็นสินค้าหลักของประเทศ โดยเฉพาะ ข้าวและอ้อย เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ และวิถีการเกษตร ไทยก็ยังเป็นวัฒนธรรมดั่งเดิม โดยที่เกษตรกรไม่มีทางเลือกอื่น

ไทยรัฐ :https://www.thairath.co.th/news/local/2670863

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน