ข้อตกลงและเงื่อนไข

   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่และอํานาจในการสร้าง ความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศ เพื่อให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของบุคคล จากการดำเนินการของหน่วยงานที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล ดังนั้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงออกประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยึดถือรวมทั้งให้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูล ไว้ดังต่อไปนี้

   ข้อ ๑ ในประกาศนี้

   “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

   “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

   “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภายในกรม ที่ได้รับการ แต่งตั้งหรือมอบหมายจากกรมหรืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่บังคับใช้กับกรม “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

   “กรม” หมายความว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

   “ระบบข้อมูลสารสนเทศ” หมายความว่า ข้อมูลและระบบงานหรือโปรแกรมประยุกต์ที่ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ หรือตัวอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในกรม ตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของกรมและที่เกี่ยวข้องกับกรม

   ข้อ ๒ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้ ๒.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

   กรมจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นผ่านการใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามอำนาจหน้าที่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นโดยตรงตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ตำแหน่งทางการบริหาร ตำแหน่งทางวิชาการ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ สังกัด ที่อยู่ ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรม ความเชี่ยวชาญ โครงการวิจัย ผลการดำเนินงาน ผลงานตีพิมพ์ สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร รางวัล ข้อมูลการรับข่าวสาร เป็นต้นโดยกรมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งนี้กรมจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

   ๒.๒ แหล่งที่มาของข้อมูล

      ๒.๒.๑ จากการใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ

      ๒.๒.๒ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

   ๒.๓ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

      เพื่อนําไปใช้ตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติราชการภายในกรม และให้เกิดความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกกรม ทั้งนี้ หากมีการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล กรมจะทำการบันทึกแก้ไขเพิ่มเติม ใช้เป็นหลักฐานเพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

   ๒.๔ ข้อจำกัดในการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

      กรมจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับกรมเท่านั้น

   ๒.๕ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

      ๒.๕.๑ มีการกําหนดและใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

      ๒.๕.๒ มีการจำกัดสิทธิเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

      ๒.๕.๓ มีการกําหนดให้ผู้รับจ้าง (Outsource) จำเป็นต้องเก็บรักษาความลับและ ความปลอดภัยของข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยห้ามนําข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่กําหนดให้ดำเนินการเท่านั้น

   ๒.๖ การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายส่วนบุคคล

      กรมจะเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหากมีการปรับปรุงแก้ไข กรมจะดำเนินการเผยแพร่ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน (https://www.dede.go.th)

   ๒.๗ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

      ๒.๗.๑ สิทธิขอถอนความยินยอม

      ๒.๗.๒ สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ

      ๒.๗.๓ สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

      ๒.๗.๔ สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งาน โดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

      ๒.๗.๕ สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

      ๒.๒.๖ สิทธิขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

      ๒.๗.๗ สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้

      ๒.๗.๘ สิทธิขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และมีคุณภาพ

      ๒.๗.๙ สิทธิในการร้องเรียน

   ๒.๔ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

      กรมกําหนดให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนจัดเก็บตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรม ที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด

   ๒.๕ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      กรมอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

   ข้อ ๓ แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      ๓.๑ การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

      กรมดำเนินการเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) วันที่ และเวลา เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น ทั้งนี้ กรมจะนําข้อมูลที่ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป โดยการบันทึกข้อมูล ดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

      ๓.๒ ข้อแนะนําในการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

      เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการระบบข้อมูลต่างๆ ผู้ใช้บริการจะได้รับ หมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) บัญชีผู้ใช้ (UserName) และรหัสผ่าน (Password) กรมจะทราบหมายเลข ประจำตัวผู้ใช้ (User ID) และบัญชีผู้ใช้ (UserName) แต่จะไม่ทราบรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ โดย ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รักษาหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) บัญชีผู้ใช้ (UserName) และรหัสผ่าน (Password) อย่างเคร่งครัดและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) เป็น ประจำ และทุกครั้งที่ใช้บริการเสร็จแล้ว ควรคลิก “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการ จากบัญชีผู้ใช้บริการได้

      ๓.๓ การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      กรมอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น กรมขอแนะนําให้ ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทุกครั้งที่ใช้บริการระบบข้อมูล

      ๓.๔ การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      กรมกําหนดให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนจัดเก็บตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด

      ๓.๕ ช่องทางการติดต่อ

      หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ท่านสามารถติดต่อสำนักงานผ่านช่องทาง ดังนี้

         ๓.๕.๑. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

         สถานที่ติดต่อ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ ๑๗ เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ถนนพระรามที่ 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๐๐

         โทรศัพท์ : : ๐ ๒๒๒๓ ๐๐๒๑ - ๙

         Email : content@dede.go.th

         Website : www.dede.go.th

         ๓.๕.๒. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภายในกรม ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากกรม หรือมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบราชการที่บังคับใช้ กับกรม ทั้งนี้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันอาจทำให้กรมฝ่าฝืนกฎหมาย ดังกล่าวนี้ ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายงานปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าว เพื่อให้กรมแต่งตั้ง คณะทำงานชุดหนึ่ง ทำหน้าที่วินิจฉัยปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องนั้นๆ ต่อไป

         ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

         สถานที่ติดต่อ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ ๑๗ เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ถนนพระรามที่ 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๐๐

         โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๒๓ ๐๐๒๑ - ๙

         Email : content@dede.go.th

         Website : www.dede.go.th

         ๓.๕.๓ หน่วยงานทางการที่กํากับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นว่ากรมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อ “คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่กฎหมายกําหนดการปฏิเสธความรับผิด

   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือ สืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่ากรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความ เสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึง ความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น


นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Website Security Policy of Department of Alternative Energy Development and Efficiency

จัดทำเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗


มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ ๑๒๘ bits (๑๒๘-bits Encryption) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกครั้ง หากจะมีการทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทำให้ผู้ที่รักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนําข้อมูลไปใช้ต่อได้

เทคโนโลยีเสริมที่นํามาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

   นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว เว็บไซต์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ยังใช้เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน

   - Firewall เป็นระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟท์แวร์ ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิหรือผู้ที่เว็บไซต์อนุมัติเท่านั้น จึงจะผ่าน Fire Wall เพื่อ เข้าถึงข้อมูลได้

   - Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อย่างสม่ำเสมอแล้ว กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ยังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย

   - Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็น ลงในเครื่อง คอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็น อย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้ Cookies กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัยและความ เป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นหลัก

   - Auto Log off ในการใช้บริการของเว็บไซต์นี้ หลังจากเลิกการใช้งานควร Log off ทุก ครั้ง กรณี ที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะทำการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่ เหมาะสมของแต่ละบริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง

ข้อแนะนาเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

   แม้ว่าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะมีมาตรฐานเทคโนโลยี และวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัว หรือ ข้อมูลที่เป็นความลับของท่าน โดยปราศจากอำนาจตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบ กันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของ ท่านได้อย่างเด็ดขาด จากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอ่านาจได้ ดังนั้นท่านจึง ควรปฏิบัติตามข้อแนะนําเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังต่อไปนี้ด้วย คือ

   - ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลง เว็บไซต์

   - ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และพยายามปรับปรุงให้โปรแกรมตรวจสอบไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน มีความทันสมัยอยู่เสมอ

   - ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Firewall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker