เกี่ยวกับเรา


ระบบสารสนเทศองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (KC)

ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

และบรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 - 2580


   รวดเร็วด้วยข้อมูลที่เป็นระบบ   ครบจบในที่เดียว


                    ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เริ่มให้บริการในปี 2557    มีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร บทความ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนด้านข้อมูล      ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ พพ. ให้สำเร็จตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.. 2561 - 2580 และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ..  2561 – 2580

                    ในปีงบประมาณ 2564 พพ. ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน    และอนุรักษ์พลังงาน (KC DEDE) เพื่อสนับสนุนเครือข่ายข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (NEIC) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยเเละนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นต้น 


ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน