สืบค้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

   ข้อมูลบุคลากรที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ พพ. ได้รับโดยตรงจากบุคคลนั้น ๆ ซึ่งได้ยินยอมให้ พพ. เผยแพร่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พพ. ไม่สามารถรับรองความถูกต้องเท็จจริงของข้อมูลได้ โปรดพิจารณาข้อมูลดังกล่าวก่อนนำข้อมูลไปใช้

ข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคลากรด้านพลังงาน (พพ.)

นางเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  11 - 15 ปี

ความเชี่ยวชาญ :  ไบโอดีเซล   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายเยาวธีร อัชวังกูล

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ :  ชีวมวล   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายเอกวัฒน์ หวังสันติธรรม

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  20 ปีขึ้นไป

ความเชี่ยวชาญ :  ระหว่างตรวจสอบ   

 อ่านเพิ่มเติม  

นางสาวกรทิพย์ โต๊ะสิงห์

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  16 - 20 ปี

ความเชี่ยวชาญ :  พลังงานแสงอาทิตย์   

 อ่านเพิ่มเติม  

นางสาวกาญจนา เศรษฐนันท์

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  16 - 20 ปี

ความเชี่ยวชาญ :  ชีวมวล   ก๊าซชีวภาพ   ไบโอดีเซล   การอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายกิตติพร โป้ซิ้ว

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ :  พลังงานน้ำ   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายกุลเชษฐ์ เพียรทอง

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  16 - 20 ปี

ความเชี่ยวชาญ :  ชีวมวล   เอทานอล   ไบโอดีเซล   การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร   การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน   ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงาน   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายฉัตรชัย เบญจปิยะพร

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  20 ปีขึ้นไป

ความเชี่ยวชาญ :  การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน   

 อ่านเพิ่มเติม  

ผศ.ดร.ฉันทนา พันธุ์เหล็ก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  16 - 20 ปี

ความเชี่ยวชาญ :  ชีวมวล   การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายชวลิต บุญแสง

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  16 - 20 ปี

ความเชี่ยวชาญ :  ระหว่างตรวจสอบ   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  16 - 20 ปี

ความเชี่ยวชาญ :  ก๊าซชีวภาพ   ไบโอดีเซล   นโยบาย แผนงาน และติดตามประเมินผล   การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร   การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน   

 อ่านเพิ่มเติม  

นางสาวชุติกาญจน์ มาสเสมอ

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  11 - 15 ปี

ความเชี่ยวชาญ :  นโยบาย แผนงาน และติดตามประเมินผล   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายธีรศักดิ์ รุ่งแสงจันทร์

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ :  พลังงานน้ำ   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายนุวงศ์ ชลคุป

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ :  นโยบาย แผนงาน และติดตามประเมินผล   เชื้อเพลิงชีวภาพ   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายบัลลังก์ เนียมมณี

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ :  พลังงานลม   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  5 - 10 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  20 ปีขึ้นไป

ความเชี่ยวชาญ :  นโยบาย แผนงาน และติดตามประเมินผล   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายพงษ์พันธุ์ วัชรวิศิษฎ์

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  16 - 20 ปี

ความเชี่ยวชาญ :  การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร   การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายพรชัย เอกศิริพงษ์

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  5 - 10 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  5 - 10 ปี

ความเชี่ยวชาญ :  พัฒนาระบบสารสนเทศ   เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายพัฒนะ รักความสุข

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  20 ปีขึ้นไป

ความเชี่ยวชาญ :  มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน   การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายพิชชา สุทธิกุล

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  11 - 15 ปี

ความเชี่ยวชาญ :  การจัดการพลังงาน   การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน   กฎหมายด้านอนุรักษ์พลังงาน   วิทยากร   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายยุทธศักดิ์ บุญรอด

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ :  พลังงานแสงอาทิตย์   

 อ่านเพิ่มเติม  

นางสาวรุ่งรัตน์ วัดตาล

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  11 - 15 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ :  พลังงานแสงอาทิตย์   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายวงกต วงศ์อภัย

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  11 - 15 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  20 ปีขึ้นไป

ความเชี่ยวชาญ :  ระหว่างตรวจสอบ   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายวัชรพงศ์ เข็มแก้ว

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  11 - 15 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ :  พลังงานลม   

 อ่านเพิ่มเติม  

ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  5 - 10 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  5 - 10 ปี

ความเชี่ยวชาญ :  ระหว่างตรวจสอบ   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ :  พลังงานน้ำ   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายสมชาย พัฒนา

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  5 - 10 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  11 - 15 ปี

ความเชี่ยวชาญ :  การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร   การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน   

 อ่านเพิ่มเติม  

ผศ.ดร.สมชาย มณีวรรณ์

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  20 ปีขึ้นไป

ความเชี่ยวชาญ :  ชีวมวล   นโยบาย แผนงาน และติดตามประเมินผล   พลังงานแสงอาทิตย์   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายสมพงษ์ พงศ์สุวภาพ

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ :  พลังงานน้ำ   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายสิทธิ์ฐานันต์ จานสังคโลก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  5 - 10 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ :  พลังงานน้ำ   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายสุธรรม ปทุมสวัสดิ์

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ :  ระหว่างตรวจสอบ   

 อ่านเพิ่มเติม  

นางสาวสุมามาลย์ บรรเทิง

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  11 - 15 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  11 - 15 ปี

ความเชี่ยวชาญ :  พลังงานแสงอาทิตย์   

 อ่านเพิ่มเติม  

นายอิสระ มะศิริ

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน :  5 - 10 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน :  ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ :  พลังงานแสงอาทิตย์   

 อ่านเพิ่มเติม  

ข้อมูลจากคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน