นายกุลเชษฐ์ เพียรทอง

หน่วยงานหลัก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงานย่อย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

20 ปีขึ้นไป (งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ความร้อนและของไหล งานการทำความเย็นและปรับอากาศ และขบวนการผลิตต่างๆ)

  อีเมล

k.pianthong@gmail.com

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน   การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร   ชีวมวล   ไบโอดีเซล   เอทานอล   ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงาน  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

CV ประวัติ ผลงาน ศ กุลเชษฐ์ เพียรทอง April2565 - Kulachate Pianthong.pdf ขนาด: 0.411 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 15

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน