กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

https://www.dede.go.th/

 ไปยังเว็บไซต์  

กระทรวงพลังงาน

https://www.energy.go.th/

 ไปยังเว็บไซต์  

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

http://neic.eppo.go.th/

 ไปยังเว็บไซต์  

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

https://nriis.go.th/

 ไปยังเว็บไซต์  

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

http://www.efe.or.th

 ไปยังเว็บไซต์  

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

https://www.pttplc.com/th/Media/Publications/Knowledge.aspx

 ไปยังเว็บไซต์  

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

http://www.tgo.or.th/

 ไปยังเว็บไซต์  

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

https://tnrr.nriis.go.th

 ไปยังเว็บไซต์  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

https://pdf.erc.or.th/MenuInternal/detail/368

 ไปยังเว็บไซต์  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

https://greenindustry.diw.go.th/webgi/

 ไปยังเว็บไซต์  

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

www.bangchak.co.th

 ไปยังเว็บไซต์  

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน