บริการเชื่อมโยงข้อมูล

KC DEDE เปิดให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Web Services API ดังนี้

บริการข้อมูลองค์ความรู้ ในการนำออกข้อมูลองค์ความรู้น่าสนใจต่าง ๆ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

บริการข้อมูลโครงการ ในการนำออกโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งข้อมูลพิกัดที่ตั้งโครงการ


โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่:

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เบอร์ติดต่อ : +66 2222 4102-9 , +66 2223 0021-9 ต่อ 1196,  1832

      

 

 ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน