นายพรชัย เอกศิริพงษ์

หน่วยงานหลัก

บริษัท ธิงค์กิ้ง ทู เรฟโวลูชั่น จำกัด

ชื่อหน่วยงานย่อย

ส่วนงานการวางแผนพัฒนาภูมิสารสนเทศ

ตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ/กรรมการผู้จัดการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

5 - 10 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

5 - 10 ปี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

20 ปีขึ้นไป (งานด้านภูมิสารสนเทศ ระบบสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ และระบบเว็บแอพพลิเคชั่นด้านภูมิสารสนเทศ)

  อีเมล

pornchai@thinking.co.th

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

พัฒนาระบบสารสนเทศ   เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

01-แบบฟอร์มประวัติบุคลากรที่ปรึกษา-พรชัย - Suntaraporn Newgen.pdf ขนาด: 0.493 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 14

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน