นายพัฒนะ รักความสุข

หน่วยงานหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อหน่วยงานย่อย

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

20 ปีขึ้นไป (เทคโนผลยีและนวัตกรรมวัสดุอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร)

  อีเมล

Pattanarakkwamsuk@gmail.com

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน   การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข - Pattana Rakkwamsuk.pdf ขนาด: 0.362 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 2

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน