นางสาวชุติกาญจน์ มาสเสมอ

หน่วยงานหลัก

สถาบันวิศวกรรมพลังงาน

ชื่อหน่วยงานย่อย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

11 - 15 ปี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

5 - 10 ปี (พลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ)

  อีเมล

chutikanm@hotmail.com

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

นโยบาย แผนงาน และติดตามประเมินผล  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

CV ชุติกาญจน์ - ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร.pdf ขนาด: 0.257 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 2

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน