นายชวลิต บุญแสง

หน่วยงานหลัก

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

ชื่อหน่วยงานย่อย

กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 1

ตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

16 - 20 ปี (งานฝึกอบรม)

  อีเมล

chawalit_b@dede.go.th

  เบอร์ติดต่อ

02 5777035 ต่อ 320

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

ระหว่างตรวจสอบ  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติพี่ลิต - Nadthapuch Laloa.pdf ขนาด: 0.055 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 1

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน