นางสาวสุมามาลย์ บรรเทิง

หน่วยงานหลัก

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อหน่วยงานย่อย

ห้องปฎิบัติการวิจัยฟิสิกส์บรรยากาศเขตร้อน และห้องปฏิบัตรการพลังงานแสงอาทิตย์

ตำแหน่ง

อาจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

11 - 15 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

11 - 15 ปี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

11 - 15 ปี (ฟิสิกส์บรรยากาศ)

  อีเมล

buntoung_s@silpakorn.edu

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

พลังงานแสงอาทิตย์  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

CV Sumaman 2022 - Sumaman Buntoung.pdf ขนาด: 0.123 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน