นายเยาวธีร อัชวังกูล

หน่วยงานหลัก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ชื่อหน่วยงานย่อย

กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน

ตำแหน่ง

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

11 - 15 ปี (โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (กรอบ ASEAN, APEC))

  อีเมล

yaowateera@gmail.com

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

ชีวมวล  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

CV_ Yaowateera Achawangkul_cut.pdf ขนาด: 0.107 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 5

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน