นายชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร

หน่วยงานหลัก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อหน่วยงานย่อย

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง

รองหัวหน้าห้องวิจัยฯ CCEME

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

5 - 10 ปี (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ก๊าซเรือนกระจก)

  อีเมล

mong327@gmail.com

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

ก๊าซชีวภาพ   ไบโอดีเซล   นโยบาย แผนงาน และติดตามประเมินผล   การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร   การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

CV_Chaichan - Chaichan Ritkrerkkrai.pdf ขนาด: 0.140 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 1

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน