นายพิชชา สุทธิกุล

หน่วยงานหลัก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ชื่อหน่วยงานย่อย

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

ตำแหน่ง

รก.หน.กลุ่มฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

11 - 15 ปี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

5 - 10 ปี (วิทยากรด้านการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน)

  อีเมล

pitcha_s@dede.go.th

  เบอร์ติดต่อ

02-577-7035-40 (ต่อ 300)

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการพลังงาน   การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน   กฎหมายด้านอนุรักษ์พลังงาน   วิทยากร  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติ พิชชา สุทธิกุล กพบ. - Pitcha Suthigul.pdf ขนาด: 0.283 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 3

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน