นายนุวงศ์ ชลคุป

หน่วยงานหลัก

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

ชื่อหน่วยงานย่อย

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

16 - 20 ปี (มีส่วนผลักดันให้เกิดศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ภายใต้ สวทช จนได้รับมติ ครม เมื่อ 9 มิ.ย. 63 ซึ่งนำไปสู่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การกาหนดกรอบทิศทางและการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงาน ระหว่าง กระทรวงพลังงาน และ กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อ 14 ก.ย. 63 ลงนามโดยปลัดทั้ง 2 กระทรวง และ คณะกรรมการกำหนดกรอบทิศทางและการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีปลัดทั้ง 2 กระทรวงเป็นประธานร่วม)

  อีเมล

nuwong.cho@entec.or.th

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

นโยบาย แผนงาน และติดตามประเมินผล   เชื้อเพลิงชีวภาพ  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

CV_Thai_ProjectJournal_8Aug22 - Nuwong Chollacoop.pdf ขนาด: 0.363 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 21

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน