นายสุธรรม ปทุมสวัสดิ์

หน่วยงานหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อหน่วยงานย่อย

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

ไม่มี

  อีเมล

suthum.p@eng.kmutnb.ac.th

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

ระหว่างตรวจสอบ  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

Suthum-CV_2022-07-03 - SUTHUM PATUMSAWAD.pdf ขนาด: 0.165 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 3

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน