นายฉัตรชัย เบญจปิยะพร

หน่วยงานหลัก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อหน่วยงานย่อย

สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

20 ปีขึ้นไป (ด้านงานสอนและงานวิจัย)

  อีเมล

chaben@kku.ac.th

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ไม่พบข้อมูล

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน