นายพงษ์พันธุ์ วัชรวิศิษฎ์

หน่วยงานหลัก

บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ชื่อหน่วยงานย่อย

ฝ่ายวิศวกรรม

ตำแหน่ง

ผู้จัดการแผนกอนุรักษ์พลังงาน

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

ไม่มี

  อีเมล

pongpanw@brigth-ce.com

  เบอร์ติดต่อ

020051690 ต่อ 719

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร   การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

20220814_150022CV_พงษ์พันธุ์ EE - Papatsara Choo-on.pdf ขนาด: 0.326 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน