ผศ.ดร.ฉันทนา พันธุ์เหล็ก

หน่วยงานหลัก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อหน่วยงานย่อย

คณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง

อาจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

ไม่มี

  อีเมล

chantanap@nu.ac.th

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

ชีวมวล   การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

01 CV ผศ.ดร.ฉันทนา พันธุ์เหล็ก - REMC NU.pdf ขนาด: 0.333 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 1

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน