นางสาวรุ่งรัตน์ วัดตาล

หน่วยงานหลัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อหน่วยงานย่อย

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง

อาจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

11 - 15 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

ไม่มี

  อีเมล

rungrat.wattan@gmail.com

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

พลังงานแสงอาทิตย์  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

CV รุ่งรัตน์ วัดตาล - Rungrat Wattan.pdf ขนาด: 0.096 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน