นายอิสระ มะศิริ

หน่วยงานหลัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อหน่วยงานย่อย

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

5 - 10 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

5 - 10 ปี (Remote Sensing)

  อีเมล

masiri_i@su.ac.th

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

พลังงานแสงอาทิตย์  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

CV อิสระ มะศิริ2 - Dr. Itsara Masiri.pdf ขนาด: 0.103 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน