นายธีรศักดิ์ รุ่งแสงจันทร์

หน่วยงานหลัก

กองพัฒนาพลังงานทดแทน

ชื่อหน่วยงานย่อย

กลุ่มพัฒนาพลังงาน 1

ตำแหน่ง

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

ไม่มี

  อีเมล

theerasak_r@dede.go.th

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

พลังงานน้ำ  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติการศึกษาและผลงาน - Theerasak Rungsangjan.pdf ขนาด: 0.065 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 1

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน