นางสาวกาญจนา เศรษฐนันท์

หน่วยงานหลัก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อหน่วยงานย่อย

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง

ศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

16 - 20 ปี (ด้านการบริหารจัดการขนส่งและโลจิสติกส์)

  อีเมล

skanch@kku.ac.th

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

ชีวมวล   ก๊าซชีวภาพ   ไบโอดีเซล   การอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

01.ศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ (2565) - Tawatchai Panitkasate.pdf ขนาด: 0.292 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 2

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน