นางเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

หน่วยงานหลัก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหน่วยงานย่อย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง

ศาสตรจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

11 - 15 ปี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

20 ปีขึ้นไป (การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร การปรับปรุงกระบวนการผลิต)

  อีเมล

penjit.s@ku.th

  เบอร์ติดต่อ

02 797 0999 ต่อ 1213

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

02 797 0999 ต่อ 1213

ความเชี่ยวชาญ

ไบโอดีเซล  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

short CV-PJS - Penjit SRINOPHAKUN.pdf ขนาด: 0.196 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 3

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน