นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร

หน่วยงานหลัก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหน่วยงานย่อย

สถาบันวิศวกรรมพลังงาน

ตำแหน่ง

กรรมการอำนายการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

5 - 10 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

11 - 15 ปี (พลังงานไฟฟ้า/ ก๊าซธรรมชาติ/ ก๊าซเรือนกระจก)

  อีเมล

g_panyawat@msn.com

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

นโยบาย แผนงาน และติดตามประเมินผล  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

CV_ปัญญวัฒน์ - ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร.pdf ขนาด: 0.456 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 6

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน