ผศ.ดร.สมชาย มณีวรรณ์

หน่วยงานหลัก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อหน่วยงานย่อย

คณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง

อาจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

ไม่มี

  อีเมล

somchaim@nu.ac.th

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

055963552

ความเชี่ยวชาญ

ชีวมวล   นโยบาย แผนงาน และติดตามประเมินผล   พลังงานแสงอาทิตย์  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

01 CV - ผศ.ดร.สมชาย มณีวรรณ์ - A. Pijansan.pdf ขนาด: 0.482 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน