นายสิทธิ์ฐานันต์ จานสังคโลก

หน่วยงานหลัก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ชื่อหน่วยงานย่อย

สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน

ตำแหน่ง

วิศวกรชำนาญการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

5 - 10 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

ไม่มี

  อีเมล

sittanan.j@dede.go.th

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

พลังงานน้ำ  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติการทำงานนายสิทธิ์ฐานันต์ จานสังคโลก - Sittanan Dede Jansungkalok.pdf ขนาด: 0.170 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 2

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน