นายบัลลังก์ เนียมมณี

หน่วยงานหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อหน่วยงานย่อย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

11 - 15 ปี (ด้านอนุรักษ์พลังงาน)

  อีเมล

bln.neammanee@gmail.com

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ความเชี่ยวชาญ

พลังงานลม  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ไม่พบข้อมูล

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน