นายเอกวัฒน์ หวังสันติธรรม

หน่วยงานหลัก

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

ชื่อหน่วยงานย่อย

กลุ่มพัฒนาบุคคลด้านพลังงาน 1

ตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

11 - 15 ปี (การฝึกอบรม)

  อีเมล

akekawat_w@dede.go.th

  เบอร์ติดต่อ

025777035 ต่อ 321

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

ระหว่างตรวจสอบ  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติคุณเอกวัฒน์ - Nadthapuch Laloa.pdf ขนาด: 0.216 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 3

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน