พบข้อมูล 26 รายการ
การจัดเรียง

สถิติพลังงาน ( รายงานสถิติการใช้พลังงานของประเทศ )

  30 พฤศจิกายน 2566     29

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2566

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยเดือนมกราคม-กรกฎาคม

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( สถานการณ์พลังงาน )

  29 กันยายน 2566     1303

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2566 (เบื้องต้น)

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 มีปริมาณ 36,795 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 735,364 ล้านบาท

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( สถานการณ์พลังงาน )

  08 สิงหาคม 2566     1404

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม - เมษายน 2566 (เบื้องต้น)

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 มีปริมาณ 29,904 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 605,986 ล้านบาท

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( สถานการณ์พลังงาน )

  06 กรกฎาคม 2566     925

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 (เบื้องต้น)

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 มีปริมาณ 23,052 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 461,429 ล้านบาท

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( สถานการณ์พลังงาน )

  13 มิถุนายน 2566     416

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 (เบื้องต้น)

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2566 มีปริมาณ 15,085 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 302,748 ล้านบาท

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( สถานการณ์พลังงาน )

  25 พฤษภาคม 2566     281

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม 2566 (เบื้องต้น)

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในช่วง 1 เดือนแรก ของปี 2566 มีปริมาณ 7,737 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 151,887 ล้านบาท

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( สถานการณ์พลังงาน )

  12 เมษายน 2566     1336

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม - ธันวาคม 2565 (เบื้องต้น)

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2565 มีปริมาณ 84,178 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 2,089,316 ล้านบาท

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( สถานการณ์พลังงาน )

  13 มีนาคม 2566     200

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยเดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2565 (เบื้องต้น)

ประเทศไทยใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2565 ปริมาณ 76,637 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 1,937,841 ล้านบาท

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( สถานการณ์พลังงาน )

  02 กุมภาพันธ์ 2566     105

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม - ตุลาคม 2565 (เบื้องต้น)

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม 2565 ปริมาณ 69,979 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 18.8 โดยคิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 1,784,048 ล้านบาท

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( รายงานสถิติการใช้พลังงานของประเทศ )

  05 มกราคม 2566     231

คู่มือสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศไทย ปี 2564

มีวัตถุประสงค์เพื่อ “ให้ผู้ใช้ข้อมูลนำข้อมูลจากรายงานสถิติข้อมูลพลังงานที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จัดทำขึ้นไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การนำสถิติข้อมูลไปสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน”

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( สถานการณ์พลังงาน )

  19 ธันวาคม 2565     52

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม - สิงหาคม 2565 (เบื้องต้น)

ในช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม ปี 2565 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 56,621 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 18.5 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 1,446,971 ล้านบาท

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( รายงานดุลยภาพพลังงาน )

  01 ธันวาคม 2565     96

รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2564 (Energy Balance of Thailand 2021)

รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2564 (Energy Balance of Thailand 2021)

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ )

  01 ธันวาคม 2565     22

รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 2564 (Thailand Energy Efficiency Situation 2021)

รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 2564 (Thailand Energy Efficiency Situation 2021)

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( รายงานการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ )

  01 ธันวาคม 2565     116

รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2564 (Thailand Alternative Energy Situation 2021)

รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2564 (Thailand Alternative Energy Situation 2021)

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( สถานการณ์พลังงาน )

  30 พฤศจิกายน 2565     45

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2565 (เบื้องต้น)

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2565 ปริมาณ 49,595 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 16.43 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 1,267,634 ล้านบาท

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( สถานการณ์พลังงาน )

  17 ตุลาคม 2565     44

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ไตรมาสที่ 1-2/2565 เบื้องต้น

รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ไตรมาสที่ 1-2/2565 เบื้องต้น

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( สถานการณ์พลังงาน )

  03 สิงหาคม 2565     56

สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย มกราคม - เมษายน 2565 (เบื้องต้น)

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นขั้นสุดท้ายในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 มีปริมาณ 28,616 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 12.3 คิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 680,791 ล้านบาท

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( รายงานการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ )

  01 สิงหาคม 2565     18

รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย ปี 2563 (Thailand Alternative Energy Situation 2020)

รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย ปี 2563

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ )

  01 สิงหาคม 2565     7

รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 (Thailand Energy Efficiency Situation 2020)

รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( รายงานดุลยภาพพลังงาน )

  01 สิงหาคม 2565     15

รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย ปี 2563 (Energy Balance of Thailand 2020)

รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย ปี 2563

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( สถานการณ์พลังงาน )

  01 กรกฎาคม 2565     32

สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ไตรมาส 1/2565 (เบื้องต้น)

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นขั้นสุดท้ายในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 มีปริมาณ 21,289 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.4 คิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 494,266 ล้านบาท

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( รายงานสถิติการใช้พลังงานของประเทศ )

  17 กันยายน 2559     20

สถิติพลังงานของประเทศไทยปี ๒๕๕๖

นำเสนอสถิติพลังงานของประเทศไทยปี ๒๕๕๖

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( รายงานสถิติการใช้พลังงานของประเทศ )

  18 กันยายน 2557     27

แผนที่การใช้พลังงานในประเทศไทย ปี 2556

แผนที่การใช้พลังงานในประเทศไทย ปี 2556

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( รายงานการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ )

  17 กันยายน 2557     8

รายงานการใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2556

รายงานการใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2556

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( สถานการณ์พลังงาน )

  23 สิงหาคม 2557     4

Energy in Thailand : Facts & Figures Q1/2014

Energy in Thailand : Facts & Figures Q1/2014

รายการโปรด

สถิติพลังงาน ( รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ )

  10 พฤษภาคม 2557     10

รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย

รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย

รายการโปรด

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน