พพ.หนุนเปลี่ยนเครื่องจักร ประหยัดพลังงาน463ล้านต่อปี อนุรักษ์พลังงาน 26 มิถุนายน 2566   2,059 แท็ก : วัสดุอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงาน

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรการที่ได้รับความนิยม เช่น มาตรการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศ สามารถประหยัดพลังงานได้ 45%มาตรการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น Chiller ประหยัดพลังงานได้ 35% มาตรการเปลี่ยนอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ VSD มาตรการเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ 25% และมาตรการเปลี่ยน เครื่องฉีดพลาสติก ประหยัดพลังงานได้ 70% นับว่าประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

โดยงบประมาณปี 2564 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุน 381 ราย รวมวงเงิน 288.63ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ 1,309.42 ล้านบาท มีผลประหยัดพลังงานเทียบเท่าน้ำมันดิบไม่น้อยกว่า 14พันตันต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก121,110 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าต่อปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 463.47ล้านบาทต่อปี ระยะเวลาคืนทุน 2.82 ปีขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2566 เพื่อนำกรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานนี้ไปเผยแพร่และขยายผลต่อไป


นายประเสริฐกล่าวว่า บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งพพ. สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในสัดส่วน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) ถือเป็นกลุ่มธุรกิจแรกของ SCG เดิมมีเครื่องอัดอากาศในไลน์การผลิตปูนของโรงงานที่มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนาน และมีประสิทธิภาพต่ำ ดังนั้นจึงได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องอัดอากาศ ชนิด VSD screw air compressor พิกัด 110 กิโลวัตต์ จำนวน 5 ชุด ทดแทนชุดเดิมเพื่อลดการใช้พลังงาน


แนวหน้า :https://www.naewna.com/business/739610

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน