ยอดใช้น้ำมันเพิ่ม3% นำเข้า9.72หมื่นล้านบาทต่อเดือน น้ำมัน 30 มิถุนายน 2566   2,288 แท็ก : น้ำมัน-การใช้

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 5 เดือนแรกปี 2566 (มกราคม - พฤษภาคม) อยู่ที่ 157.75 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.0% โดยการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น 5.6%น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้น 84.9% และการใช้ NGV เพิ่มขึ้น 4.7% ขณะที่ น้ำมันกลุ่มดีเซล น้ำมันเตาและ LPG มีการใช้ลดลง 3.0% 2.1% และ 3.0% ตามลำดับ

การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน เฉลี่ยอยู่ที่ 31.91 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.6% การใช้แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 17.98 ล้านลิตร/วัน และแก๊สโซฮอล์ อี20 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.90 ล้านลิตร/วันขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ อี85 และเบนซิน ลดลงมาอยู่ที่ 6.89 ล้านลิตร/วัน 0.22 ล้านลิตร/วัน และ 0.48 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ ส่วนต่างราคาแก๊สโซฮอล์ 95 ใกล้เคียงกับแก๊สโซฮอล์ 91 ประกอบกับแก๊สโซฮอล์ อี20 มีราคาที่ต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์ อี85

การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ 73.53 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.0% โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 65.97 ล้านลิตร/วัน ขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาและน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 และน้ำมันดีเซลพื้นฐาน ปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 1.00 ล้านลิตร/วัน 0.16 ล้านลิตร/วัน และ 6.40 ล้านลิตร/วันตามลำดับ ทั้งนี้ ภาครัฐยังคงมาตรการช่วยเหลือราคาน้ำมันดีเซลโดยใช้มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลต่อไปจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 และการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลโลกมีความผันผวนจากความกังวลทางเศรษฐกิจและวิกฤตด้านการเงินจากความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

แนวหน้า :https://www.naewna.com/business/740645

ผู้จัดการ :https://mgronline.com/business/detail/9660000059005

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน