พพ.เร่งเดินเครื่อง ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ไฟฟ้า 10 กรกฎาคม 2566   2,720 แท็ก : ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่าการส่งเสริมพลังงานทดแทนระดับชุมชน โดยเฉพาะพลังงานน้ำขนาดเล็ก พพ.ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกหรือ AEDP เพื่อเสริมระบบความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว เนื่องจากพลังงานน้ำไม่มีต้นทุนด้านเชื้อเพลิง และน้ำก็ยังสามารถกลับมาใช้ได้ต่อเนื่อง รวมทั้งการบริหารจัดการที่จะให้ประโยชน์ด้านการเกษตร และช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ขณะนี้ พพ.ได้ดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 26 โครงการ รวมกำลังผลิต 77,285 กิโลวัตต์และโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้าง ในปี 2568 - 2570 อีก 3 โครงการ รวมกำลังผลิต 2,456 กิโลวัตต์

พพ.ยังมีแผนที่จะดำเนินโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกับพลังน้ำ (โซลาร์ลอยน้ำ Floating Solar Farm) เป็นการใช้พื้นที่ผิวน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำของ พพ.ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้า ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ พพ.ทั้ง 9 แห่ง รวมกำลังผลิต 63.43 เมกะวัตต์ (MW) ภายในปี 2573 ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของบประมาณแผ่นดิน ปี 2567 หลังจากได้รับงบประมาณแล้วจะดำเนินการจัดทำรายงานผลเกี่ยวกับกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง COP และ ESA สำหรับขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จากนั้นจึงเตรียมพื้นที่และเตรียมอุปกรณ์การก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า ทดสอบอุปกรณ์และทดสอบระบบจนกระทั่งผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ เริ่มภายใน พ.ศ 2568

“โซลาร์ลอยน้ำ เป็นแผนการพัฒนาตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018Rev.1) และแผน AEDP2018 รวมทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐตามเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ อีกทั้งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่มีราคาถูกที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายให้ได้ 30% อีกด้วย” นายประเสริฐกล่าว


แนวหน้า :https://www.naewna.com/business/742560

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน