ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ แนวโน้มเพิ่มขึ้น 0.01 บาท/ลิตร พลังงาน 11 กรกฎาคม 2566   2,798 แท็ก : เชื้อเพลิงชีวภาพ

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ ว่า ราคาน้ำมันไบโอดีเซล อ้างอิงวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 อยู่ที่ 33.67 บาท/ลิตร เพิ่มขึ้น 0.01 บาท/ลิตร จากสัปดาห์ก่อน เป็นผลจากราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 26-30 มิถุนายน 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 5.50-6.00 บาท/กิโลกรัม
ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดโลกอยู่ที่ 27.91 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.20 บาท/กิโลกรัม โดยมีปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566 ประมาณ 245,677 ตัน ส่วนสต๊อกน้ำมันไบโอดีเซล B100 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 ประมาณ 74.70 ล้านลิตร

ทั้งนี้ภาพรวมการผลิตปาล์มน้ำมันปี 2566 มีพื้นที่ให้ผลผลิต 5.81 ล้านไร่ โดย ณ เดือนพฤษภาคม 2566 มีอัตราสกัดน้ำมัน 17.41% มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 254,822 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ3 ตัน/ไร่ มีการส่งออก CPO อยู่ที่ 44,401 ตันมีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอื่น 106,261 ตัน และด้านน้ำมันไบโอดีเซล 84,090 ตัน จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือนเมษายน 2566 มีการใช้น้ำมันดีเซล 65.10 ล้านลิตร/วัน น้ำมันไบโอดีเซล B100 เท่ากับ 4.46 ล้านลิตร/วันและมีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล 4.26 ล้านลิตร/วัน

สำหรับราคาเอทานอลของไทยอ้างอิงเดือนกรกฎาคม 2566 อยู่ที่ 29.10 บาท/ลิตร เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน 0.09 บาท/ลิตร จากราคามันสำปะหลังในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณออกสู่ตลาดลดลง และตามความต้องการนำเข้าจากจีนที่เป็นตลาดหลัก อีกทั้งราคากากน้ำตาลยังทรงตัวในระดับสูง ปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 27 โรงกำลังการผลิตติดตั้ง 6.57 ล้านลิตร/วัน ผลิตจริงเดือนพฤษภาคม 2.77 ล้านลิตร/วัน มีปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงเดือนพฤษภาคม 3.58 ล้านลิตร/วัน


แนวหน้า :https://www.naewna.com/business/742856

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน