กฟผ.ดีเดย์เปิดตัว บ้านครินทร์ ต้นแบบนวัตกรรม ประหยัดพลังงาน พลังงาน 21 สิงหาคม 2566   1,289 แท็ก : บ้านประหยัดพลังงาน

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. เปิดตัวบ้านครินทร์ ต้นแบบนวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงานแห่งอนาคต ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี โดยได้แนวคิด Liveable Showroom ที่รวบรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานที่ทันสมัยและบริการพลังงานสีเขียวแบบครบวงจร เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการพลังงานผ่านประสบการณ์จริง ตอบโจทย์ความต้องการใช้พลังงานสะอาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ของประเทศ

บ้านครินทร์ ออกแบบตามหลักเกณฑ์บ้านเบอร์ 5 เน้นการพึ่งพาธรรมชาติตามหลัก Eco Design ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน และนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้บริหารจัดการพลังงานภายในบ้านอย่างครบวงจร

นายบุญญนิตย์กล่าวว่า บ้านครินทร์ยังได้จำลองรูปแบบการใช้ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทิศทางพลังงานสะอาดในอนาคต 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. Islandable Model จำลองโมเดลบ้านในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบไฟฟ้าหลัก แต่ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้จากโซลาร์เซลล์ 2. Zero - Net Energy Model จำลองโมเดลบ้านที่มีเป้าหมายให้บิลค่าไฟฟ้าเป็น 0 บาท ติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านตลอดทั้งวัน 3. Prosumager Model จำลองโมเดลบ้านสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการเป็นทั้งผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า บริหารจัดการพลังงานเอง โดยติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ และระบบบริหารจัดการพลังงาน เพื่อเตรียมรองรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยกันเองในอนาคต


แนวหน้า :https://www.naewna.com/business/751269

ไทยโพสต์ :https://www.thaipost.net/economy-news/434441/

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน