“สระบุรี” เมืองคาร์บอนต่ำ ต้นแบบลดก๊าซเรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจก 22 สิงหาคม 2566   1,129 แท็ก : เมืองคาร์บอน​ต่ำ

ประเทศไทยตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมกับประชาคมโลก เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้พัฒนานโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) และ จังหวัดสระบุรี พร้อม 21 หน่วยงาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ

สระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ “PPP-Saraburi Sandbox: A Low Carbon City” โดยมี นายผล ดำธรรม ผวจ.สระบุรี ดร.ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ดร.กิตติพงค์ พร้อมวงค์ ผอ.สนง.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์ นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย นายปริญญา คุ้มสระพรหม ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

ไทยรัฐ :https://www.thairath.co.th/news/local/central/2718867


ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน