"กวก.ขอนแก่น 4" อ้อยพลังงานพันธุ์แรก พลังงาน 08 กันยายน 2566   590 แท็ก : พืชพลังงาน

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ เพราะเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลทรายที่ตลาดโลกต้องการ ในขณะเดียวกันยังเป็นพืชพลังงานที่สามารถนำมาผลิตเป็นเอทานอล รวมทั้งชานอ้อยที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตน้ำตาลและผลิตพลังงานไฟฟ้า

ที่สำคัญอ้อยเป็นพืชที่มีศักยภาพและมีความยั่งยืนในการนำมาเป็นพืชพลังงานทดแทน เพราะผลผลิตอ้อยทุกส่วนสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้ ทั้งพลังงานไฟฟ้าชีวมวล และเชื้อเพลิง ทั้งที่ประเทศไทยปลูกอ้อยมานาน แต่ที่ผ่านมายังไม่มีพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานโดยตรง


ไทยรัฐ :https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2723365

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน