จับกระแสพลังงาน ไฟฟ้า 10 มกราคม 2566   47 แท็ก : ค่าไฟฟ้า-ธุรกิจขนาดเล็ก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) แจ้งว่าค่าบริการรายเดือนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายเล็ก กิจการขนาดเล็ก และกิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตรมีผลบังคับใช้แล้ว โดยจะได้รับส่วนลดค่าบริการรายเดือนในอัตราใหม่มีผลในรอบบิลเดือน ม.ค. 2566 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตาม มติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 51/2565 (ครั้งที่ 818) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าบริการรายเดือน หลังจากได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระหว่างวันที่ 3-17 ต.ค. 2565 แล้ว  ทั้งนี้ กกพ.มีมติเห็นชอบให้มีการปรับอัตราค่าบริการรายเดือนตามต้นทุนการจดหน่วยพิมพ์บิลที่การไฟฟ้าสามารถลดได้จริงเพื่อให้มีความเหมาะสม นอกจากจะเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วยังสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย

แนวหน้า :
https://www.naewna.com/business/703193

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน