หนุนโซลาร์เซลล์-ก๊าซชีวภาพ ลดรายจ่ายวิสาหกิจชุมชน-ครัวเรือน ประชาสัมพันธ์ 23 มกราคม 2566   57 แท็ก : โซลาร์เซลล์

กระทรวงพลังงาน หนุนเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์และก๊าซชีวภาพ ช่วยวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า และทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาอุดหนุนราคา LPG

นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน ได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) แบบ On Grid ที่เชื่อมต่อระบบสายส่งจากการไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่ม บ้านศรีโพธาราม ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564 ซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยประเมินศักยภาพ ข้อมูลเชิงเทคนิคและวิชาการ สำหรับเทคโนโลยีพลังงานที่จะส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนฯ


โดยผลลัพธ์จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน ช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 90% มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10,000 บาท/เดือน จากการผลิตน้ำขายได้มากขึ้น และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเพราะเชื่อมั่นในเทคโนโลยีพลังงานที่นำมาช่วยลดรายจ่าย โดยโครงการนี้นอกจากจะช่วยประหยัดค่าพลังงานแล้ว ยังเป็นแนวทางช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง พึ่งตนเองลดผลกระทบจากราคาพลังงานหรือค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงช่วยลดการพึ่งการนำเข้าก๊าซธรรมชาติที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าในประเทศได้อีกด้วย

แนวหน้า :
https://www.naewna.com/business/705959

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน