พลังงาน ปลุกโรงไฟฟ้า 6.18 หมื่นล้าน ให้ชาวบ้านถือหุ้น เริ่มต้น 10% พลังงาน 17 กุมภาพันธ์ 2566   62 แท็ก : โรงไฟฟ้าชุมชน

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เผยถึงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ จากพืชพลังงานเพื่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ว่า กระทรวงฯคงเป้าหมายกำลังผลิต 200 เมกะวัตต์ คาดตลอด 20 ปี(2567-86) จะเกิดค่าก่อสร้าง ค่าเชื้อเพลิง และค่าบำรุงรักษา 28,000 ล้านบาท และช่วยเกษตรกรมีรายได้จากการเชื้อเพลิงระยะยาว 20 ปี มูลค่าประมาณ 33,800 ล้านบาท และเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพกว่า 23,600 อัตรา ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงานและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมมูลค่าหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 61,800 ล้านบาท

นายสมภพ กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนดังกล่าวถือเป็นระยะนำร่องที่ร่วมกันหลายภาคส่วน โดยภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า ส่วนวิสาหกิจชุมชนจะเป็นผู้รวบรวมเชื้อเพลิง จากเกษตรกรที่ปลูกพืชพลังงานส่งให้กับโรงไฟฟ้าในรูปแบบ คอนแทกต์ ฟาร์มมิ่ง สัดส่วนการถือหุ้นของวิสาหกิจชุมชน 10%เป็นสัดส่วนในโครงการนำร่อง เนื่องจากเป็นการดำเนินการโรงไฟฟ้าที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเงินลงทุนค่อนข้างสูง จึงต้องค่อยเป็นค่อยไปโดยในระยะเริ่มแรกให้วิสาหกิจถือหุ้นในสัดส่วนนี้ไปก่อน หากให้วิสาหกิจชุมชนเป็นเจ้าของเองจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ตามระเบียบของโครงการ ผู้ยื่นขายไฟฟ้าต้องวางหลักประกัน จำนวน 500 บาทต่อกิโลวัตต์ของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขาย ดังนั้นผู้ยื่นจะต้องวางหลักประกัน 1.5 – 3 ล้านบาทต่อโครงการ

มติชน :
https://www.matichon.co.th/economy/news_3827447

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน