เคาะขึ้นเอฟที98.27สต. ขยับจ่ายค่าไฟ4.77บาท ไฟฟ้า 23 มีนาคม 2566   60 แท็ก : ค่าไฟ

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยภายหลังการประชุม กกพ. ครั้งที่ 15/2566 (ครั้งที่ 843) ว่า จากการประชุม กกพ. ครั้งที่ 12/2566 (ครั้งที่ 840) เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2566 ได้มีมติให้สำนักงาน กกพ.นำค่าเอฟทีประมาณการงวดเดือน พ.ค.-ส.ค.2566 และแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นทั้ง 3 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 ค่าเอฟทีเรียกเก็บ 293.60 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม 6.72 บาทต่อหน่วย, กรณีที่ 2 ค่าเอฟทีเรียกเก็บ 105.25 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม 4.84 บาทต่อหน่วย และกรณีที่ 3 ค่าเอฟทีเรียกเก็บ 98.27 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม 4.77 บาทต่อหน่วย ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ไปตั้งแต่วันที่ 10-20 มี.ค.2566 นั้น

ซึ่งสำนักงาน กกพ.ได้รวบรวมและสรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการปรับค่าเอฟทีครั้งนี้ได้ดังนี้ เห็นด้วยกับกรณีศึกษาที่ 1 (ค่าเอฟที 293.60 สต.ต่อหน่วย) 15%, เห็นด้วยกับกรณีศึกษาที่ 2 (ค่าเอฟที 105.25 สต.ต่อหน่วย) 10%, เห็นด้วยกับกรณีศึกษาที่ 3 (ค่าเอฟที 98.27 สต.ต่อหน่วย) 30%, ให้คงค่าเอฟทีเท่ากับ 93.43 สต.ต่อหน่วย 10%, ความคิดเห็นอื่นๆ 25% และเป็นคำถาม 10% 

ทั้งนี้ จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นนั้น ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าเอฟที และได้พิจารณากรณีศึกษาการปรับค่าเอฟทีขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวด พ.ค.-ส.ค.2566 โดยมีมติเห็นชอบค่าเอฟทีเป็นอัตราเดียวกันสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เท่ากับ 98.27 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.77 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากงวดก่อนที่เรียกเก็บอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย  


ไทยโพสต์ :https://www.thaipost.net/one-newspaper/346754/

รุงเทพธุรกิจ :https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1059186

ติชน :https://www.matichon.co.th/economy/news_3888155

ทยโพสต์ :https://www.thaipost.net/economy-news/347056/

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน