โครงการพัฒนาปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย พลังงานทดแทน 01 กันยายน 2566   544 แท็ก : แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ ฐานข้อมูล ส.121/65 รายการโปรด

พพ.  ได้ปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทุก ๆ ปี ในแผนที่แสดงค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย มีการกำหนดตำแหน่งละติจูด ลองจิจูด ขอบเขตของประเทศและจังหวัดและระยะทางบนแผนที่  พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์นี้ สามารถแสดงค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ในรูปแผนที่รายเดือนและค่าความเข้มรังสีอาทิตย์เฉลี่ยระยะยาว ดาวน์โหลดไฟล์แผนที่ ที่มีความละเอียดและใช้งานระบบ ได้ที่  https://gis.dede.go.th/gallery-map-view.aspx?p=93

ดาวน์โหลดเอกสาร

final report 121.65.pdf ขนาด: 39.157 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 55

map121.65 (edit).pdf ขนาด: 7.639 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 39

solardatabase121.65 (edit).xlsx ขนาด: 1.739 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

  
พลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

สังกัด : หน่วยงานภาครัฐ

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน รองเมือง 10330

0-2223-0021-9 , 0-2222-4102-9

0-2225-3785

กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (กพส.)

สังกัด : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน รองเมือง 10330

0-2223-0021-9 ต่อ 1287

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน