โครงการศึกษาทบทวนศักยภาพและปรับปรุงเเผนที่พลังงานลมของประเทศไทย พลังงานทดแทน 24 ตุลาคม 2566   473 แท็ก : แผนที่ความเร็วลม ศักยภาพพลังงานลม ส.312/64 รายการโปรด

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานลมระดับสเกลปานกลางสําหรับประเทศไทย โดยการคัดเลือกแบบจําลองบรรยากาศสเกลปานกลางสําหรับคํานวณความเร็วลมในประเทศ และใช้ข้อมูลสภาวะพื้นฐานของบรรยากาศย้อนหลัง 15 ปี (ค.ศ. 2006-2020) พร้อมทั้งข้อมูลระดับความสูงของพื้นที่ และข้อมูลความหยาบของพื้นที่เป็นอินพุตของแบบจําลอง จากนั้นทําการคํานวณความเร็วลมรายชั่วโมง ตลอดช่วงระยะเวลา 15 ปี ดาวน์โหลดไฟล์แผนที่ ที่มีความละเอียดและใช้งานระบบ ได้ที่ https://gis.dede.go.th/link-view.aspx?p=9  


แผนที่ความเร็วลมของประเทศไทยความสูง 90 เมตร

แผนที่ความเร็วลมของประเทศไทยความสูง 150 เมตรดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานฉบับสมบูรณ์ 312.64.pdf ขนาด: 107.878 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 37

ฐานข้อมูลระดับตำบล ที่ความสูง 90 เมตร 312.64.xlsx ขนาด: 1.192 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

ฐานข้อมูลระดับตำบล ที่ความสูง 150 เมตร 312.64.xlsx ขนาด: 1.189 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

วิธีการใช้งานฐานข้อมูลศักยภาพพลังงานลมสำหรับประเทศไทย 312.64.pdf ขนาด: 0.606 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 7

  
พลังงานทดแทน (ลม)

กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน (กวค.)

สังกัด : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน รองเมือง 10330

0-2223-0021-9 ต่อ 1379

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

สังกัด : หน่วยงานภาครัฐ

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน รองเมือง 10330

0-2223-0021-9 , 0-2222-4102-9

0-2225-3785

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน